زندگی کتابی است ، که بدون سفر یک صفحه آن بیشتر خوانده نمی شود.

                                                                                                                      

 

Bank - Currency Exchange
If you are a traveler, then you don't need to open a bank account. For more banking specifics, feel free to ask us.
"Do you exchange foreign currency?"
"What is your exchange rate for the Korean Won?"
"Can I cash my traveler's checks here?"
"The exchange rate is .0009 cents for one won."
"I would like to exchange 500,000 won please."
"500,000 won at the current exchange rate is $450. Here you go."

DESIGN BY SOORI
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای مدیران این سایت محفوظ می باشد